Download deze voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ECU REPAIR CENTRE

 

ECU Repair Centre zal hierna als ECU worden aangeduid;

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
Onderhavige voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van ECU, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze verkoop- levering en betalingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2  Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van ECU zijn vrijblijvend en ECU behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of bijzondere omstandigheden noodzakelijk is.

 

Een overeenkomst komt enkel tot stand na acceptatie van een opdracht/bestelling door ECU. ECU is gerechtigd opdrachten/bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht/bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ECU dit mee binnen veertien werkdagen na ontvangst van de opdracht/bestelling.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro´s, exclusief BTW, verzendkosten, bankkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De prijzen gelden, tenzij anderszins is bepaald, af fabriek c.q. magazijn van verkoper.

Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant danwel middels betaling per bank.

 

Indien betaling niet a contant geschiedt, dient betaling in ieder geval plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven bankrekeningnummer.

 

Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ECU bent u een bedrag van 10% van de hoofdsom aan administratiekosten verschuldigd en indien ECU haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
 

Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is ECU gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 Levering

Op de opdrachtgever/koper rust een afnameplicht, tenzij ECU hierbij geen redelijk belang heeft.

Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending.

Transport van producten naar de opdrachtgever/koper, is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever/koper.

Levertijden worden in overleg en bij benadering door ECU vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

 

In geval van niet tijdige levering is ECU niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper ECU schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper ECU een termijn moet gunnen van tenminste veertien (14) werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

In geval van niet tijdige levering worden de extra kosten van vervangend vervoer niet door ECU vergoed.

Artikel 5 Garantie

ECU geeft 1 jaar garantie op alle door haar voor reparatie aangeduide producten tenzij anders voor opdracht is overeengekomen. Hierbij geldt de originele aankoopfactuur als garantiebewijs. De montagekosten vallen hier niet onder.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient ECU daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ECU de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consumentenkoper het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan ECU te retourneren.

 

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de verzendkosten voor rekening van de klant komen, alsmede een vergoeding van de administratiekosten van 25% van het originele aankoopbedrag.

Artikel 6 Gebruik van het product

 

De koper dient het geleverde product te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en door ECU voorgeschreven gebruiksvoorschriften en montage-instructies. De- en montage van het product dient uitsluitend plaatsvinden door professionele, gekwalificeerde personen.

Indien de koper het geleverde product niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en de klant ECU aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van het geleverde product, dient de koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in het door ECU geleverde product en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig eerste lid van dit artikel.

 

Onverminderd het bepaalde in dit artikel is ECU nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het eerste lid van dit artikel bepaalde. De koper dient, voor zover de wet dit toelaat, ECU te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit het eerste lid van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.
 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Alle door ECU geleverde zaken blijven eigendom van ECU totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ECU gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht ECU zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder eerste lid van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ECU of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor ECU rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van ECU het factuurbedrag niet te boven gaat.
 

Iedere aansprakelijkheid van ECU voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen schade veroorzaakt door zijdens ECU ingeschakelde derden, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, tenzij zulks dwingendrechtelijk andersluidend is.

 

Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt ECU alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

Artikel 9 Overmacht

Indien ECU geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens de koper, kan dit tekortschieten niet aan ECU worden toegerekend indien

 

ECU de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van ECU is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: - tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; sabotage, boycot, staking of bezetting; machineschade; diefstal uit de magazijnen;
bedrijfsstoornissen; maatregelen van de overheid; slecht weer; blikseminslag;
brand.

Als zich een situatie voordoet genoemd in het eerste lid van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, is ECU niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan ECU naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 10 Intellectueel Eigendom

 

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ECU geleverde diensten/testprocedure alsmede de hieruit voortvloeiende meetresultaten in de ruimste zin des woords, blijven berusten bij ECU.

 

Opdrachtgever vrijwaart ECU tegen iedere aanspraak van derden met betrekking tot industriële of intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 11 Webshop

 

Voor zover mogelijk zijn de algemene voorwaarden op dit onderdeel van toepassing

 

Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling en ontvangst betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken zal ECU verzendkosten en administratiekosten in rekening brengen.

 

Aan de leveringsplicht van ECU zal zijn voldaan zodra de door ECU geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden.

 

Ingeval van weigering of teloorgang van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Bij toezending van een defect onderdeel en bestelling van een onderdeel bij ECU zal verzending eerst plaatsvinden na ontvangst van het defecte onderdeel. De korting zal voorts berekend worden aan de hand van de schade aan het defecte onderdeel. Er kan bijbetaling worden gevraagd. Alleen ongeopende defecte onderdelen komen in aanmerking voor de maximale korting. 

 

Wanneer een opdrachtgever ervoor kiest om direct een onderdeel geleverd te krijgen hanteert ECU een statiegeldsysteem. Voor betaling van het toegezonden defecte onderdeel zal bij honorering ECU € 10,00 aan bank/administratiekosten e.d. in rekening brengen.  

 

Indien toezending van het defecte onderdeel 14 dagen na besteldatum bij ECU achterwege is gebleven, zal ECU tot een maximum van 50% aan korting voor dit onderdeel verstrekken.

 

Artikel 12 Diversen

ECU kan nooit met zekerheid uitsluitsel geven op een juiste diagnose van het probleem bij reparatie van een product en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Indien een product ter reparatie wordt aangeboden en er wordt na uitvoerige diagnose geen fout of mankement geconstateerd, wordt door ECU aan de koper 39 Euro aan test- en administratiekosten in rekening gebracht te vermeerderen met verzendkosten. Ook hier is definitief uitsluitsel niet mogelijk.

 

ECU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diagnoses, metingen of mededelingen gedaan door de opdrachtgever of door de door opdrachtgever ingeschakelde derden. 

Persoons- en bedrijfsgegevens worden door ECU discreet verwerkt. ECU verstrekt zonder wettige reden, of buiten het doel van haar verwerking, geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de koper in het geding komt.

Annulering door de koper is slechts mogelijk indien ECU daarin toestemt. Indien de koper een ongebruikt onderdeel wil retourneren, is dat alleen mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Het onderdeel dient onbeschadigd te zijn en maximaal wordt 75% van het aanschafbedrag terug betaald.

 

De kosten die de koper hierbij maakt zijn een vergoeding voor de administratie-kosten en het opnieuw testen van het product.

 

Met deze algemene voorwaarden vervallen alle eerder gehanteerde voorwaarden.

Artikel 13 Klachten

In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing.

 

De Rechtbank te s’-Hertogenbosch is bevoegd van geschillen kennis te nemen.